top of page

PRIVACY POLICY / COOKIE POLICY

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Maaike Decock (commerciële benaming Tarayogini. hierna ook: “wij” of “ons”), met inbegrip van de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website https://www.tarayogini.be/ (hierna: de “Website”).


1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.
1.3. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere verenigingen, ondernemingen of entiteiten (w.o. deze die adverteren in onze activiteiten) of van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.


1.4. Tarayogini is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”).


1.5. Deze privacy policy wordt fysiek en/of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen op de hyperlink https://www.tarayogini.be/ In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: maaike@tarayogini.be zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.


1.6. Tarayogini behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.


1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?
Rechtsvorm: eenmanszaak

Naam: Maaike Decock


2 (commerciële naam: Tarayogini)

Zetel: Stationsstraat 120
9690 Kluisbergen

Ondernemingsnummer: BE0832.557.334

Telefoonnummer: +32 477 79 50 23

E-mail: maaike@tarayogini.be

Hyperlink(s) Website: https://www.tarayogini.be/

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u worden meegedeeld enkel:
- om met u in contact te treden en u de nodige inlichtingen te verschaffen over Tarayogini en onze activiteiten, o.m. via onze nieuwsbrief die u informeert over komende evenementen en activiteiten;

- met het oog op het sluiten van (een) overeenkomst(en) inzake onze evenementen met u, en het (klanten)beheer, administratie, boekhouding, levering, uitvoering en facturatie met inbegrip van het stellen van alle nodige maatregelen en handelingen in dit verband.

3.2. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het toesturen van informatie over onze activiteiten.


3.3. De verwerking van uw persoonsgegevens maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

4. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

4.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:


3
- u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (bv. door ondertekening van een ‘informed consent’ formulier of door middel van een checkbox nadat u een inschrijving of reservatie heeft geplaatst op of via de Website);

- de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen;

- indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde (bv. bij de verwerking voor direct marketing), tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen, bv. wanneer u een kind bent.


4.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u het formulier bij onze nieuwsbrief ondertekent en/of u het vakje omschrijving aanvinkt/aanklikt voorafgaand aan het gebruik van (het contactformulier op) de Website geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze privacy policy.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 5.1. Op de Website worden enkel, en voor zover u deze zelf verstrekt, volgende persoonsgegevens verwerkt door Tarayogini : naam, voornaam, en e-mailadres aan te vullen.


5.2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens op of via de Website: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Tarayogini)?

Niet van toepassing.

7. Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

niet van toepassing

8. Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


4
8.1. a) om met u in contact te treden en u de nodige inlichtingen te verschaffen over Tarayogini en onze activiteiten, o.m. via onze nieuwsbrief die u informeert over komende evenementen en activiteiten worden uw gegevens bewaard op de webserver van Tarayogini (Word Press)
b) met het oog op het u informeren over het evenement waar u zich voor inschrijft, en het (klanten)beheer, administratie, boekhouding, levering, uitvoering en facturatie met inbegrip van het stellen van alle nodige maatregelen en handelingen in dit verband, bewaren we uw gegevens op onze lokale server van Tarayogini.


8.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren, maar niet langer dan uiterlijk termijn invullen.

9. Wat zijn uw rechten?

9.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:
- inzage van uw persoonsgegevens;

- verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;

- beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.


9.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

9.3. U hebt verder ook het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

9.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

9.6. De uitoefening van uw rechten zoals bepaald in dit artikel is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.


5
9.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Maaike Decock waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Dit door middel van een scan van de voorzijde van de identiteitskaart met een concrete aanduiding van welke gegevens u wil bekomen, wissen, verbeteren e.d.


10. Wat zijn onze verplichtingen?

10.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de risico’s bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

10.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

10.3. Wij werken, op hun verzoek, mee met de privacyautoriteiten.

10.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.
In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres maaike@tarayogini.be

10.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

11. Cookies


11.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en De Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.


6
11.2. Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje omschrijving aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

i. Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.

ii. Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.

iii. Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.

iv. Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.


11.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan maaike@tarayogini.be.


11.4. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

11.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.
Vragen? Contacteer ons gerust: maaike@tarayogini.be

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

“Marketing cookies”

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

“Analytische cookies”

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Overzicht van cookies

Essentiële cookies

XSRF-TOKEN

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

hs

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

svSession

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

Duurtijd: 2 jaar

SSR-caching

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

Duurtijd: 1 minuut

_wixCIDX

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: 3 maanden

_wix_browser_sess

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: Sessie

Consent-policy

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

Duurtijd: 12 maanden

smSession

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

Duurtijd: Sessie

TS*

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

Duurtijd: Sessie

bSession

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

Duurtijd: 30 minuten

Fedops.logger.sessionId

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

Duurtijd: 12 maanden

Marketing cookies

fbp

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 180 dagen

Functionele cookies

wixLanguage

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

Duurtijd: 12 maanden

Analytische cookies

ga

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 2 jaar

gid

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 24 uur

gat

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

Duurtijd: 10 minuten

hjid

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 1 jaar

utma

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

Duurtijd: 2 jaar

utmz

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

Duurtijd: 6 maanden

Beheer van cookies

Beheer van cookies via je browser:

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan". 

Aanpassen van de toestemming: 

Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt. 

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren. 

bottom of page