PRIVACY POLICY / COOKIE POLICY

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Maaike Decock (commerciële benaming Tarayogini. hierna ook: “wij” of “ons”), met inbegrip van de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website https://www.tarayogini.be/ (hierna: de “Website”).


1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.
1.3. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere verenigingen, ondernemingen of entiteiten (w.o. deze die adverteren in onze activiteiten) of van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.


1.4. Tarayogini is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”).


1.5. Deze privacy policy wordt fysiek en/of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen op de hyperlink https://www.tarayogini.be/ In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: maaike@tarayogini.be zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.


1.6. Tarayogini behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.


1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?
Rechtsvorm: eenmanszaak

Naam: Maaike Decock


2 (commerciële naam: Tarayogini)

Zetel: Stationsstraat 120
9690 Kluisbergen

Ondernemingsnummer: BE0832.557.334

Telefoonnummer: +32 477 79 50 23

E-mail: maaike@tarayogini.be

Hyperlink(s) Website: https://www.tarayogini.be/

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u worden meegedeeld enkel:
- om met u in contact te treden en u de nodige inlichtingen te verschaffen over Tarayogini en onze activiteiten, o.m. via onze nieuwsbrief die u informeert over komende evenementen en activiteiten;

- met het oog op het sluiten van (een) overeenkomst(en) inzake onze evenementen met u, en het (klanten)beheer, administratie, boekhouding, levering, uitvoering en facturatie met inbegrip van het stellen van alle nodige maatregelen en handelingen in dit verband.

3.2. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het toesturen van informatie over onze activiteiten.


3.3. De verwerking van uw persoonsgegevens maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

4. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

4.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:


3
- u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (bv. door ondertekening van een ‘informed consent’ formulier of door middel van een checkbox nadat u een inschrijving of reservatie heeft geplaatst op of via de Website);

- de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen;

- indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde (bv. bij de verwerking voor direct marketing), tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen, bv. wanneer u een kind bent.


4.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u het formulier bij onze nieuwsbrief ondertekent en/of u het vakje omschrijving aanvinkt/aanklikt voorafgaand aan het gebruik van (het contactformulier op) de Website geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze privacy policy.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 5.1. Op de Website worden enkel, en voor zover u deze zelf verstrekt, volgende persoonsgegevens verwerkt door Tarayogini : naam, voornaam, en e-mailadres aan te vullen.


5.2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens op of via de Website: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Tarayogini)?

Niet van toepassing.

7. Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

niet van toepassing

8. Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


4
8.1. a) om met u in contact te treden en u de nodige inlichtingen te verschaffen over Tarayogini en onze activiteiten, o.m. via onze nieuwsbrief die u informeert over komende evenementen en activiteiten worden uw gegevens bewaard op de webserver van Tarayogini (Word Press)
b) met het oog op het u informeren over het evenement waar u zich voor inschrijft, en het (klanten)beheer, administratie, boekhouding, levering, uitvoering en facturatie met inbegrip van het stellen van alle nodige maatregelen en handelingen in dit verband, bewaren we uw gegevens op onze lokale server van Tarayogini.


8.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren, maar niet langer dan uiterlijk termijn invullen.

9. Wat zijn uw rechten?

9.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:
- inzage van uw persoonsgegevens;

- verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;

- beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.


9.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

9.3. U hebt verder ook het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

9.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

9.6. De uitoefening van uw rechten zoals bepaald in dit artikel is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.


5
9.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Maaike Decock waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Dit door middel van een scan van de voorzijde van de identiteitskaart met een concrete aanduiding van welke gegevens u wil bekomen, wissen, verbeteren e.d.


10. Wat zijn onze verplichtingen?

10.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de risico’s bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

10.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

10.3. Wij werken, op hun verzoek, mee met de privacyautoriteiten.

10.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.
In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres maaike@tarayogini.be

10.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

11. Cookies


11.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en De Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.


6
11.2. Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje omschrijving aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

i. Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.

ii. Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.

iii. Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.

iv. Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.


11.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan maaike@tarayogini.be.


11.4. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

11.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.
Vragen? Contacteer ons gerust: maaike@tarayogini.be

COOKIEBELEID

Cookie policy

This website uses cookies.

What is a cookie?

A cookie is a small file of letters and numbers sent to your computer when you consult a website. The cookie contains a unique code that allows a website to recognise a user based on the device being used. When you return to the website, it will remember information about your preferences (e.g. choice of language, favourite companies, recent searches, etc.) based on the cookies. Cookies generally make the interaction between the visitor and the website easier and faster. By using cookies, the content or advertising on a website can also be made more relevant to the visitor, since it can be adapted to his/her personal preferences.

What cookies are used and what are their purposes?

"Essential Cookies”

Essential cookies are required to allow visitors to use all the functions of the website correctly. Without essential cookies, the website will not work properly.

"Marketing cookies"

Marketing cookies are third-party cookies used to track visitors when they visit different websites. Their purpose is to display advertisements that are tailored to and relevant for the individual user. These ads thus become more valuable to publishers and third-party advertisers.

"Functional cookies"

Functional cookies are used to remember visitor information on the website such as the language.

"Analytical cookies"

Analytical cookies help us understand how visitors interact with our website, detect errors and perform better overall analysis.

List of cookies

Essential cookies

XSRF-TOKEN

Purpose: Used for security reasons

Duration: Session

hs

Purpose: Used for security reasons

Duration: Session

svSession

Purpose: Used in connection with user login

Duration: 2 years

SSR-caching

Purpose: Used to indicate the system from which the site was rendered

Duration: 1 minute

_wixCIDX

Purpose: Used for system monitoring/debugging

Duration: 3 months

_wix_browser_sess

Purpose: Used for system monitoring/debugging

Duration: Session

Consent-policy

Purpose: Used for cookie banner parameters

Duration: 12 months

smSession

Purpose: Used to identify logged in site members

Duration: Session

TS*

Purpose: Used for security and anti-fraud reasons

Duration: Session

bSession

Purpose: Used for system effectiveness measurement

Duration: 30 minutes

Fedops.logger.sessionId

Purpose: Used for stability/effectiveness measurement

Duration: 12 months

Marketing cookies

fbp

Purpose: Used to measure advertising effectiveness and to provide insight into how the visitor uses the website

Duration: 180 days

Functional Cookies

wixLanguage

Purpose: Used on multilingual websites to store the user's preferred language

Duration: 12 months

Analytic cookies

ga

Purpose: Records a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

Duration: 2 years

gid

Purpose: Records a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

Duration: 24 hours

gat

Purpose: Used by Google Analytics to see how quickly requests are completed

Duration: 10 minutes

hjid

Purpose: Used to generate statistical data via a specific ID regarding how the visitor uses the website

Duration: 1 year

utma

Purpose: Used to generate statistical data when a visitor visited for the first or last time

Duration: 2 years

utmz

Purpose: Used to store the source or campaign that explains how the user reached the site

Duration: 6 months

Cookie Management

Managing cookies through your browser:

If you want to avoid certain cookies being installed on your computer, you can indicate this through your browser's privacy settings. You can also delete cookies through your browser's privacy settings.

Managing cookies via the website and the cookie information banner:

As a user, you can indicate whether you only want to accept essential cookies or also other cookies (such as marketing cookies, etc.). You do this by clicking on 1 of the 2 buttons at the bottom of the website in the cookie banner:

"Accept all": if you as a user click this button, you give permission to activate both the essential cookies and all other types of cookies during your visit(s) to the website.

"Details": If you click this button as a user, you will see an overview of all the types of cookies we place. You can then select or deselect the cookies you wish to accept or not per category. The essential cookies, which are necessary for using the website during your visit(s), will be accepted automatically. Finally, you can confirm your choice by clicking on the "Save" button.

Modifying consent 

As a user, you can amend your (previously given) consent to the use of cookies at any time. This is made possible by pressing the "Cookie settings" button which you will find at the bottom of the website. 

Next, the advanced cookie settings are displayed again and you can select & save your cookie preferences.